АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
ГИ ШТИТИМЕ НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ, НЕЗАВИСНОСТА, СУВЕРНИТЕТОТ, УСТAВНОТО УРЕДУВАЊЕ, ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ НА ЧОВЕКОТ И ГРАЃАНИНОТ